mastodon warning! may contain trace amounts of Lisp

Lithuanian

1. verbs

1.1. secondary

  • Sihler p. 454
  PIE Ved. Hit. Lith. Grk. OLat.
1sg -m -m -nun -u -n -m
  -m̥ -am -un -mi -a  
2sg -s -s -si -s -s
3sg -t -t -t -d
1du -wē̆ -vā̆   -va    
2du -tom -tam   -ta -ton  
3du -tām? -tām     -tān  
1pl -mē̆ -mā̆ -wen -me -men -mos
2pl -te -ta(na) -ten -te -te *-tes?
3pl -nt -n(t)     -n -nt
  -n̥t -at        
  -r̥ -ur        
  -ēr   -er     -ēre

1.2. endings

  • asmenų galūnės §523
    • gen. pl. asmuo ‘person’
    • nom. pl. galūnė ‘ending’
person Lith. active / reflexive reconstr. PIE &c
1sg athem. -mi duo-mi / duo-mie-s *míe < *-mei/-mai -mi Skt. ás-mi
1sg them. -u neš-ù / neš-úo-si *úo -oh₂ Lat. fer-ō
2sg athem. -si -es-síe-gu? > eśiegu *síe < *-sei/-sai -si Skt. háṃ-si
2sg them. -i neš-ì / nes-íe-si *íe < *ei   Grk. φέρε-ις
1pl -me nẽša-me / nẽša-mė-s *mḗ -me/o(s) Ved. -mā̆
2pl -te nẽša-te / nẽša-tė-s *tḗ -te(s) Grk. φέρε-τε
1du -va nẽša-va / nẽša-vo-s *vā́ -we(s) Skt. s-vas
2du -ta nẽša-ta / nẽša-to-s *tā́ -th₂e(s)? Skt. s-thas
3sg athem. -ti duos-ti / duos-ti-s *ti -ti Skt. ás-ti
3sg them.   *t -t Lat. fer-t

1.3. thematic

§534 et seqq.

number vowel example paragraph
1 a < *ŏ dìrba, nẽša §534, 5
2 i mýli, tìki  
3 o < *ā rãšo, sãko  

1.4. athematic

§553

  • PIE √bhū Lith. bū́ti.
  • PIE √h₁ei Lith. eĩti.
  • PIE √deh₃ Lith. dúoti.
  • PIE √dheh₁ Lith. dė́ti.
person bū́ti eĩti dúoti dė́ti
1 sg esmì / esù einù / (eimì?) dúomi < *dúod-mi demì < *ded-mì Zink. §236
2 sg esì eisì dúosi desì
3 ẽsti / yrà eĩti dúosti < *dúod-ti dẽsti < *dẽd-ti
1 du esvà eivà dúova devà
2 du està eità dúosta destà
1 pl esmè eimè dúome demè
2 pl estè eitè dúoste destè

· © Edgard Bikelis (eſb) created using Emacs 29.0.50 (Org mode 9.5.3) ·
· created: 2020-03-28 last modified: 2020-05-23 ·